Klik op de afbeelding voor de publicatie ‘Hoge sprongen, lage drempels: Hoe Jespo als jeugdsportorganisatie werkt aan (langdurige) participatie van kansengroepen en diversiteit’ waarin Jespo zijn opgedane ervaringen inzake de participatie van de kansengroepen ‘mensen in armoede’ en ‘mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond’ heeft gebundeld.

De ondertitel vertelt u al dat deze publicatie u geen succesverhaal wil vertellen. Het is een beschrijving van het proces dat Jespo doorlopen heeft op vlak van participatie en diversiteit en welke stappen er zijn ondernomen om te komen tot een organisatie waar er continu aandacht is voor diversiteit en waar diversiteit geïntegreerd is in de werking.

In het eerste deel van deze publicatie wordt er eerst kort beschreven wat Jespo is en waarom er volgens de organisatie nood was aan een participatieproject. In het tweede deel wordt de aanpak van het participatieproject toegelicht en wordt er dieper ingegaan op de acties die de afgelopen drie jaar werden ondernomen om de structurele aandacht voor diversiteit en participatie van kansengroepen te integreren in de werking. En dat zijn er heel wat. De ene actie is meer gericht op het opbouwen van deskundigheid en expertise, de andere actie is zeer praktijkgericht op toeleiding naar het aanbod en het in vraag durven stellen van datzelfde aanbod. Er werd hiervoor samengewerkt met tal van organisaties uit verschillende sectoren en geëxperimenteerd in een aantal ‘pilootgroepen’. Het tweede deel wordt uitgeleid door middel van een evaluatie en kritische zelfrecflectie: welke resultaten hebben de inspanningen opgeleverd? Met welke problemen en uitdagingen is Jespo geconfronteerd geweest? En is Jespo vandaag effectief een organisatie waar er continu aandacht is voor diversiteit en waar diversiteit geïntegreerd is in de werking?

Het derde deel van deze publicatie werpt een blik op de (nabije) toekomst van de aandacht voor participatie van kansengroepen en diversiteit binnen Jespo. De focus verschuift echter naar langdurige participatie van kinderen uit kansengroepen. Ze informeren en toeleiden is één zaak, ze behouden is er een andere. Met het project ‘Jespo+: alle jeugd krijgt sportkansen’ willen we vrijwilligers gaan inzetten als trajectbegeleiders. We vertellen u eerst hoe deze methodiek reeds succesvol is gebleken in een professionele setting van ‘Buurtsport Antwerpen’ om nadien meteen de vertaalslag te maken naar de semi-professionele setting van Jespo. Jespo krijgt de komende twee jaar de kans om deze theoretische vertaalslag, die gebaseerd is op ervaringen uit het veld, in de praktijk om te zetten. De ervaringen die hier worden opgedaan zullen in een latere fase worden
gedeeld met het Vlaamse sportmiddenveld.

Werken aan participatie van kansengroepen en diversiteit is een dynamisch en tijdsintensief proces. Het is er één van vallen en opstaan én één met tegenslagen en opstekers. Het is echter ook een leerrijk en verrijkend proces dat voor elke organisatie die hierop wilt inzetten een meerwaarde is. Laat de ‘+’ in ‘Jespo+’ dan niet alleen verwijzen naar de extra aandacht voor specifieke kansengroepen, maar ook naar de meerwaarde die deze extra aandacht met zich meebrengt.

Veel leesplezier!